Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UPOMINKIBIZNESOWE.PL

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Kontakt ze Sklepem

§ 4 Wymagania techniczne

§ 5 Zakupy w sklepie

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Dostawa i płatność

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje i zwroty

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.      Sklep internetowy Upominkibiznesowe.pl (dalej jako Upominkibiznesowe.pl)  prowadzony jest przez IGUANA GÓRSKI, KUREK spółka komandytowa, Al. Jana Pawła II 41a lok. 15, 01-001 Warszawa, NIP 125-138-09-28, Regon 140504433 (dalej, jako Iguana).

2.      Prezentacja asortymentu towarowego Upominkibiznesowe.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. W związku z tym, złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi przez pracownika Upominkibiznesowe.pl przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.      Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z Regulaminem Upominkibiznesowe.pl i go akceptuje, co potwierdza w czasie składania zamówienia, składając stosowne oświadczenie.

4.      Jakiekolwiek informacje zawarte na stronach Upominkibiznesowe.pl nie stanowią reklamy i/lub promocji wyrobów tytoniowych oraz alkoholi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. oraz ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2 Definicje

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu, dzięki której Klient może mieć wgląd w historię swoich zakupów. Na Koncie Klienta gromadzone są dane podane przez Klienta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są towary, które Klient wcześniej wybrał celem zakupu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://upominkibiznesowe.pl/
Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą IGUANA GÓRSKI, KUREK spółka komandytowa, Al. Jana Pawła II 41a lok. 15, 01-001 Warszawa, NIP 125-138-09-28, Regon 140504433 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Towar - produkt przeznaczony do sprzedaży przedstawiony w sklepie internetowym https://upominkibiznesowe.pl/.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1.     Adres Sprzedawcy: Al. Jana Pawła II 41a lok. 15, 01-001 Warszawa, adres do korespondencji: Al. J. Piłsudskiego 185a, 05-270 Marki.

2.     Adres e-mail: biuro@upominkibiznesowe.pl

3.     Nr telefonu: +48 692 596 801

4.     Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

§ 4 Wymagania techniczne

1.     Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przez urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

2.     Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 5 Zakupy w sklepie

1.     Sklep upominkibiznesowe.pl przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich.

2.     Dokonując zakupów w Sklepie Klient potwierdza, że ukończył 18 rok życia.

a)     IGUANA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z jej usług pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat.

3.     Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT (ceny brutto).

4.     Na całkowitą cenę zamówienia składa się podana w Sklepie cena towaru oraz koszty dostawy towaru we wskazane przez Klienta miejsce.

5.     Ceny towarów obowiązują w chwili składania przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych Towarów.

6.     Zakupów w sklepie można dokonać zakładając Konto Klienta lub bez rejestracji, poprzez wypełnianie formularza z danymi przy każdym zamówieniu.

7.     Celem założenia Konta Klienta należy wybrać w Sklepie przycisk Zarejestruj się oraz wypełnić dane – adres e-mail oraz własne hasło.

8.     Następnie na podany adres e-mail wysyłany jest link aktywujący Konto. Kliknięcie w link potwierdza rejestrację.

9.     Logowanie na Konto    odbywa się przez podanie loginu i hasła podanych w procesie rejestracji.

10.  Zakładając Konto Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

11.  Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wystosowanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub pisemnie wysyłając dokument na adres do korespondencji podany w § 3 pkt 1 Regulaminu.

12.  Celem złożenia zamówienia w Sklepie należy dodać wybrany Towar do koszyka.

13.  Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z jego rezerwacją.

14.  Następnie wybrać zakup z założeniem Konta Klienta lub zakup bez rejestracji oraz podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia: adres, adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres wysyłki.

15.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

16.  Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

17.  Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

§ 6 Realizacja zamówienia

1.     Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Wiadomość wysyłana jest na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.     Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

3.     W okresie listopad-styczeń oraz w przypadku zamówień powyżej 10 sztuk termin realizacji może być dłuższy i zostanie ustalony indywidualnie.

4.     Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

5.     Klient zostanie powiadomiony o terminie realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.     Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

7.     Towar dostarczany jest tylko na terytorium Polski.

§ 7 Dostawa i płatność

1.     Dostawa zamówionego Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty Klienta po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą i ustaleniu daty odbioru zamówienia. Odbiór osobisty zamówienia odbywa się pod adresem Piłsudskiego 185a 05-270 Marki.

2.     Klient może zapłacić za złożone zamówienie:

a)     przelewem na konto bankowe Sprzedawcy; 

b)     poprzez płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;

c)     za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

d)     za pobraniem kartą lub gotówką.

3.     W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.     Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje przyjmowanie faktur elektronicznych.

§ 8 Reklamacje i zwroty

1.     Towary oferowane w Sklepie Upominkibiznesowe.pl są nowe.

2.     W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może reklamować wadliwy Towar na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

3.     Wszelkie reklamacje związane z Towarem Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w § 3 pkt 2 Regulaminu adres e-mail.

4.     Zaleca się aby składając reklamację uwzględnić opis wady, pełne dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

5.     Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta, wówczas żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

6.     Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w § 3 pkt 1 Regulaminu.

7.     Jeśli na zakupiony Towar została udzielona gwarancja, informacja ta będzie umieszczona w opisie Towaru w Sklepie.

8.     Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 9 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.     Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin 14 dni od zawartej Umowy Sprzedaży zaczyna bieg w chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi.

3.     W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej wiele Towarów lub ich części, termin 14 dni zaczyna bieg w chwili dostawy ostatniego Towaru lub jego części do Konsumenta.

4.     Konsument może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub pocztą elektroniczną.

5.     W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca powiadomi Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w ciągu 7 dni roboczych.

6.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta.

c)     Za otrzymane od Konsumenta płatności rozumie się zapłatę za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę.

d)     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru.

e)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar nie mógł zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.

f)      Zwrot płatności przez Sprzedawcę zostanie zrealizowany w taki sam sposób w jaki była realizowana płatność za Towar przez Konsumenta.

g)     Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru.

7.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

b)     w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy;

c)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;

e)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy

h)     w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;

i)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)       zawartych w drodze aukcji publicznej;

k)     o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

8.     W przypadku, gdy Konsument nie uzyska oczekiwanego rezultatu związanego z postępowaniem reklamacyjnym, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach powiatowych rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych, a także pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

9.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie nierozstrzygniętego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą na Infolinii Konsumenckiej pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów w Dni robocze w godzinach 8:00-18:00.

§ 10 Opinie o produktach

1. Wystawione opinie są weryfikowane przez Sprzedawcę przed dodaniem na kartę produktu.

§ 11 Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO dane Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

3.     Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a)     Pośrednicy realizujący dostawę przesyłki na zlecenie Sprzedawcy o ile Klient podczas składania zamówienia wybrał dostawę za pośrednictwem kuriera.

5.     Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora) kontaktując się ze Sprzedawcą formami wskazanymi w § 3 Regulaminu.

 § 12 Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane przez Sklep są w języku polskim.

2.     Wszelkie spory wynikające w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku nie rozwiązania sporu w sposób polubowny Klient uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem do  sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy § 3 pkt 1.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl